- Da skal renten opp i juni

- Da skal renten opp i juni

- Da skal renten opp i juni


TAGGER

DEL ARTIKKELEN

Dagens rentemøte i Norges Bank handler i bunn og grunn om rentemøtet i juni.

(Hegnar.no:) Hovedstyret i Norges Bank avholt onsdag rentemøte og i dag klokken 10.00 vil sentralbanken legge frem beslutningen og de vurderinger hovedstyret har gjort. Det er ikke ventet endringer i renten i dag, og det kommer heller ikke nye prognoser eller pressekonferanse.

«Spørsmålet er om Norges Bank vil gi signaler i pressemeldingen om hva de vil gjøre på rentemøtet i juni», skriver Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i morgenrapporten.

I Pengepolitisk rapport fra mars indikerte Norges Bank 70 prosent sannsynlighet for renteøkning i juni.

«Går ting som Norges Bank venter, skal dermed renten opp i juni. Med «bare» 70 prosent sannsynlighet for renteøkning, skal det imidlertid ikke mye til av nyheter på nedsiden før Norges Bank velger å vente. Derfor er også analytikere delt i synet på juni-møtet. Vi, sammen med noen flere, venter renteøkning», heter det fra Bernhardsen.

Andre venter at Norges Bank vil avvente til September. I markedet prises i underkant av 50 prosent sannsynlighet for renteøkning.

Kan bli interessant

Norges Banks mellommøter er vanligvis kjedelige, men denne gangen blir det interessant, ifølge Nordea Markets-økonomen.

«I sum mener vi utviklingen siden mars er på den sterke siden av Norges Banks anslag. Særlig den svake kronen taler for at Norges Bank vil heve renten i juni. Vi tror dermed ikke Norges Bank vil avvike fra signalene i mars-rapporten. Spørsmålet er bare hvor eksplisitt de vil signalisere juni-økning», skriver han.

En mulighet er ifølge Bernhardsenat de konkluderer med noe sånn som at «i sum er ikke utsiktene siden mars vesentlig endret».

«Det vil for oss være et bekreftende signal for juni-økning, men neppe gi store markedsreaksjoner. En annen mulighet er at Norges Bank sier mer eksplisitt «det er utsikter til at renten settes opp i juni». Dette kan gi større markedsreaksjoner med høyere rente og sterkere NOK», skriver økonomen.

Balansert budskap

Økonomene i Handelsbankne Capital Markets mener renten blir holdt i ro, og de tror også Norges Bank vil balansere budskapet, slik at det ikke gis noe nye pengepolitiske signaler.

«Oppsummert tror vi at Norges Bank vil konkludere med at renteutsiktene ikke er vesentlig endret. I gjeldende rentebane er det lagt til grunn omtrent 70 prosent sannsynlighet for en heving i juni, mens hevingen er fullt ut indikert ved møtet i september», heterd et i morgenrapporten.

Økonomene peker på at det i markedet imidlertid er priset en forholdsvis lav sannsynlighet for en heving i juni, men sannsynlighetsovervekt for en heving i september.

DNB Markets spådom

Kyrre Amdal i DNB Markets mener det er sansynlig at det i dagens dom fra Norges Bank kan komme signaler om når Norges Bank planlegger å sette opp renten.

På rentemøtet i mars ble styringsrenten økt til 1,00 prosent. Samtidig uttalte sentralbanken at renten mest sannsynlig ville bli satt videre opp i løpet av det neste halve året, basert på de vurderingene som da lå til grunn.

«Rentebanen med anslag for kvartalsvise gjennomsnitt for renten innebærer en sannsynlighet mellom 20 og 80 prosent for en renteoppgang i juni», mener Aamdal i morgenrapporten.

På pressekonferansen bekreftet sentralbanksjefen at det var sannsynlighetsovervekt for en renteøkning i juni i rentebanen. Siden marsmøtet har det kommet begrenset med ny informasjon. Internasjonalt har utviklingen i nøkkeltallene i hovedsak bekreftet de nedjusteringene som Norges Bank gjorde i mars for den økonomiske utviklingen ute, men risikoen for et mer markert tilbakeslag ute er dempet.

«Et unntak fra det er kanskje den nye dreiningen i handelskrigen mellom USA og Kina. Dessuten er sentralbankene ute blitt mer forsiktige, med Fed som har satt renteøkninger på vent og ECB som har skjøvet utsiktene til en renteøkning ut i tid», skriver Aamdal.

Han viser til at også Sveriges Riksbank har blitt mer forsiktig og la frem en lavere og flatere rentebane enn tidligere ved sitt siste møte.

«Rentekurvene ute har falt siden marsmøtet. Her hjemme bekrefter nøkkeltallene i all hovedsak det positive bildet for norsk økonomi som Norges Bank tegnet i mars».

DNB Markets-økonomen peker på at industriproduksjonen har svekket seg, noe som kan henge sammen med svak utvikling for industrien ute. Inflasjonen var litt høyere i mars enn antatt, men lønnsoppgjøret i industrien var godt i tråd med Norges Banks forventninger. Kronen har vært svakere og oljeprisen høyere enn ventet.

«Samlet sett tror vi ikke den nye informasjonen har påvirket sannsynligheten for en renteoppgang i juni særlig mye, og det er sannsynlig at Norges Bank i dag vil vise til hva den sa etter møtet i mars. På den annen side vil Norges Bank i løpet av den nærmeste måneden få mye ny informasjon», skriver Aamdal.

Kan komme etter juni

I tillegg til de vanlig nøkkeltallene kommer det opplysninger fra det regionale nettverket, forventninger til inflasjonen og nøkkeltall fra revidert nasjonalbudsjett. Dette er ifølge økonomen informasjon som kan avgjøre om renten skal heves i juni eller ikke og tilsier at sentralbanken ikke gir nye signaler nå.

«I så fall går vi inn mot junimøtet uten klare signaler fra Norges Bank, noe som avviker fra situasjonen før de to foregående møtene der renten ble satt opp. Alternativt kan Norges Bank nå si noe om utsiktene for en renteøkning i juni. Dersom banken fortsatt vektlegger å gå gradvis frem for å kunne vurdere effektene av tidligere renteøkninger, er det mulig at Norges Bank vil gi signaler om at neste renteøkning kan komme etter juni», avslutter Aamdal.

TAGGER

DEL ARTIKKELEN